x

Menu

x

Koleksi Saya

Utsuruna KokoroArtist : Garasi


utsu mei ishimu kokoro
hiye nai itemi
kono kitsiimo
mata ieru nuke
 
konoma ma jibun hitori
dare moi na nai
kimo chiwa
mo o modho ra nai
 
reff:
komo imo yagu sokumo
ime motsu taga kaside
kowa side hai idjitde
kiyo kuno kage hamade (kowa side…hoooo huuu)
 
yuru side nawai
 
me kokoro tada
todoku takeda
watashi no nozomi
ana taga
akira meru himade
 
konoma ma jibun hitori
guri dae na nai
mo o ni todo
ana tao ai sanai
 
back to reff
 
ana side ji yu u
 
me kokoro tada
todo ku takeda
watashi no nozomi